Ład korporacyjny - AgioFunds

Ład korporacyjny

Informacja o stosowaniu „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” w AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (stan na dzień 1 stycznia 2015 r.)

 W związku z faktem wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r. Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych (dalej, jako „Zasady ładu korporacyjnego”), których celem jest podniesienie poziomu ładu korporacyjnego w instytucjach finansowych oraz zwiększenie ich przejrzystości działania, co ma się przyczynić do pogłębiania zaufania do rynku finansowego w Polsce, zgodnie z wymogami  Zasad ładu korporacyjnego AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej, jako „Towarzystwo”) informuje, że Towarzystwo postanowiło przyjąć je do stosowania od dnia 1 stycznia 2015 r. z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Towarzystwa, z następującymi zastrzeżeniami:

1) z uwagi na fakt, że Towarzystwo posiada niewielką liczbę akcjonariuszy nie stosuje zasady określonej w § 8 ust. 4 Zasad ładu korporacyjnego,

2) uwzględniając zasadę proporcjonalności wynikającą ze skali działalności Towarzystwa, odstępuje się od stosowania zasady określonych w § 54 ust. 3 Zasad ładu korporacyjnego.

Na stronie internetowej Towarzystwa opublikowane zostały Zasady ładu korporacyjnego stanowiące załącznik do powyższej informacji.