Kariera - AgioFunds

Kariera

Praca w AgioFunds

AgioFunds TFI SA to dynamicznie rozwijająca się instytucja finansowa oferująca fundusze inwestycyjne o unikalnej na polskim rynku konstrukcji i polityce inwestycyjnej. Nasz rozwój oparty jest przede wszystkim na merytoryce, potencjale i zaangażowaniu naszych pracowników. Jesteśmy pewni, że o sukcesie firmy decydują nie tylko znane produkty czy innowacje, ale przede wszystkim ludzie.

 

Aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowiska: 

 

Specjalista/ka ds. Operacji Funduszy

 

Jeśli chcesz dołączyć do naszego zespołu wyślij nam swoje CV: praca@agiofunds.pl

 

***

 

W związku z udziałem w procesie rekrutacyjnym będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe. Dlatego też w wykonaniu obowiązków wynikających z Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych1 informujemy, że:

 • administratorem Państwa danych osobowych jest spółka pod firmą AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: Pl. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa) („Towarzystwo”)2, nr tel.: (22) 531 54 54, e-mail: agiofunds@agiofunds.pl,
 • dane kontaktowe inspektora ochrony danych: daneosobowe@agiofunds.pl,
 • Państwa dane osobowe przetwarzane będą, gdy będzie to niezbędne do:
 1. przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego3,
 2. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią4, za które administrator uznaje w szczególności: marketing bezpośredni, dochodzenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, przesyłanie danych w ramach grupy przedsiębiorstw, prowadzenie statystyk i analiz, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej, prowadzenie ewidencji (np. ewidencji kandydatów na stanowisko),
 • odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być w szczególności: podmioty świadczące usługi doradcze, prawnicze, windykacyjne, audytowe, księgowe, pocztowe, kurierskie, informatyczne, telekomunikacyjne, archiwizacji i niszczenia dokumentów, marketingowe,
 • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres: niezbędny do dochodzenia i obrony przed roszczeniami, wynikający z biegu terminów przedawnienia roszczeń, liczony od chwili wymagalności poszczególnych roszczeń,
 • mają Państwo prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych do celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim,
 • mają Państwo prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, gdy przetwarzanie, w tym profilowanie, jest niezbędne do pozostałych celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora,
 • posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych,
 • przysługuje Państwu uprawnienie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • podanie przez Państwa danych w celach, o których mowa w pkt 3, nie jest ani wymogiem ustawowym, ani wymogiem umownym, ani warunkiem zawarcia żadnej umowy,
 • podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji procesu rekrutacyjnego; odmowa podania danych uniemożliwi Państwu udział w tym procesie.

[1] rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”)

[2] wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000297821, NIP 1080004399, REGON 141230937, o kapitale zakładowym w wysokości 870 000,00 zł, wpłaconym w całości

[3] na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych

[4] na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych