Fundusze inwestycyjne - AgioFunds

Fundusze inwestycyjne

FUNDUSZE INWESTYCYJNE

ulokuj swoje środki
w różnych kategoriach funduszy

Fundusze obligacyjne

min. 1 rok Niskie

Fundusze obligacji to najbezpieczniejsze fundusze w ofercie Agiofunds TFI. Nasze fundusze inwestują zarówno w krajowe obligacje skarbowe i korporacyjne oraz zagraniczne obligacje korporacyjne.

Fundusze akcyjne

3-5 lat Podwyższone

Fundusze akcyjne z natury oferują największy zysk, ale przy większym ryzyku i tym samym większej zmienności w czasie. Rekomendowane są dla osób pragnących zainwestować swoje środki na dłuższy okres.


AGIO Akcji Globalnych                                                   (d. AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych

AGIO Akcji PLUS 
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek


ALFA FIZ 

THC GLOBALNEJ INNOWACJI FIZ 


Fundusze mieszane

2-3 lata Umiarkowane

Fundusze mieszane to połączenie lokowania w bezpieczne instrumenty rynkowe – obligacje skarbowe i korporacyjne z inwestowaniem w akcje. Dzięki temu ograniczamy zmienność i potencjalne wahania kursu w czasie, ale jednocześnie dajemy możliwość partycypowania w znaczących wzrostach akcji na rynku.

Fundusze nieruchomości

5 lat Umiarkowane

Fundusze stanowią alternatywę dla bezpośredniego inwestowania w nieruchomości – inwestorzy mogą odnosić korzyści finansowe na szybko rosnącym rynku nieruchomości bez konieczności samodzielnej analizy i doboru nieruchomości.

Fundusze wierzytelności

5 lat Umiarkowane

Fundusze wierzytelności dają możliwość dywersyfikacji portfela o alternatywną klasę aktywów, nieskorelowaną z rynkami akcji, surowców czy obligacji, przy jednocześnie możliwości osiągania znaczącej stopy zwrotu.

Pozostałe fundusze

3-5 lat Podwyższone