Zmiana zasad wyceny aktywów od 01.07.2021 r. - AgioFunds

Aktualności

Zmiana zasad wyceny aktywów od 01.07.2021 r.

Szanowni Państwo,

od 1 lipca 2021 r. towarzystwa funduszy inwestycyjnych, fundusze inwestycyjne i depozytariusze są obowiązani zapewnić dostosowanie rachunkowości funduszy do nowych przepisów rozporządzenia[1]. Wprowadzone zmiany dotyczą m.in. zasad wyceny niektórych aktywów znajdujących się w portfelach funduszy inwestycyjnych.

Wprowadzenie przez ustawodawcę od 1 lipca 2021 r. obowiązku wyceny aktywów z zastosowaniem nowych modeli może doprowadzić do zmiany wartości niektórych składników portfela inwestycyjnego. W praktyce zmiany dotyczą np. aktywów nienotowanych na rynku zorganizowanym, które znajdują się w portfelu danego funduszu lub subfunduszu.

W efekcie powyższego na zmianę wartości jednostki uczestnictwa niektórych subfunduszy pomiędzy 30 czerwca 2021 r. a 1 lipca 2021 r. wpływają nie tylko zmiany warunków rynkowych, lecz również wyżej opisana zmiana metod wyceny wynikająca ze zmiany przepisów prawa.

Z poważaniem

Zespół AgioFunds TFI

 

 

[1] Zgodnie z treścią § 4 Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych.