Kalkulator IKZE - AgioFunds

KALKULATOR IKZE

Sprawdź jak wiele korzyści możesz osiągnąć dzięki inwestowaniu w IKZE. W kalkulatorze IKZE:

• dowiesz się o ile obniżysz swój podatek dochodowy
• obliczysz wysokość swojej przyszłej miesięcznej emerytury
• sprawdzisz ile zaoszczędzisz na “podatku Belki”

KALKULATOR IKZE

Sprawdź jak wiele korzyści możesz osiągnąć dzięki inwestowaniu w IKZE. W kalkulatorze IKZE:

• dowiesz się o ile obniżysz swój podatek dochodowy
• obliczysz wysokość swojej przyszłej miesięcznej emerytury
• sprawdzisz ile zaoszczędzisz na “podatku Belki”

Oblicz ulgę podatkową

Ile chcesz wpłacać na IKZE?
100
6 272,40 zł
Limit wpłat na IKZE w 2020 roku wynosi 6 272,40 zł
Ile wynosi Twój miesięczny dochód?
Sposób rozliczenia
AgioFunds TFI S.A. i Fundusze Inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia zysku z inwestycji. Inwestycje wiążą się z ryzykiem poniesienia straty.

Oblicz emeryturę z IKZE

W jakim wieku chcesz rozpocząć wypłacanie środków? i lat
Podaj swój wiek lat
Wypłaty z IKZE bez utraty ulgi podatkowej możesz dokonać po ukończeniu 65 lat i nabyciu uprawnień emerytalnych.
Oczekiwany roczny zysk: 3%
0
2
4
6
8
10
AgioFunds TFI S.A. i Fundusze Inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia zysku z inwestycji. Inwestycje wiążą się z ryzykiem poniesienia straty.

Ważne informacje:Powyższy kalkulator ma charakter wyłącznie ilustracyjny i edukacyjny. Prezentowane wyniki dotyczące wysokości dodatkowej emerytury nie stanowią oferty doradztwa inwestycyjnego oraz nie stanowią prognozy przyszłych zysków. Opodatkowanie zależy od indywidualnej sytuacji podatnika i może ulec zmianie w przyszłości. Wyliczenie ulgi podatkowej opiera się na stawce podatku dochodowego właściwej dla kwoty rocznego dochodu określonego przez Oszczędzającego bądź wybranej przez Oszczędzającego formie rozliczenia dochodu i nie uwzględnia innych odliczeń, ulg i zwolnień podatkowych. Wyliczenia oparte są na założeniu dokonywania regularnej wpłaty składki w kwocie wskazanej przez Oszczędzającego, miesięcznej kapitalizacji oraz dokonania wypłaty po spełnieniu warunków określonych w art. 34a ust. 1 pkt 1 ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. 2004, nr 116, poz. 1205). Pozostałe parametry – oczekiwany roczny zysk, wysokość i częstotliwość wpłat, okres pozostały do emerytury – określane są przez Oszczędzającego. AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. i Fundusze Inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych funduszy i subfunduszy ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Inwestycje w Fundusze Inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, a Oszczędzający musi liczyć się z istnieniem możliwości utraty części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym Funduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i należnych podatków. Tabele Opłat znajdują się na stronie agiofunds.pl. Informacje o Funduszach Inwestycyjnych oraz o ich ryzyku inwestycyjnym zawarte są w Prospektach Informacyjnych dostępnych w siedzibie AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. i na stronie agiofunds.pl oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów dostępnych w siedzibie AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., u Dystrybutorów i na stronie agiofunds.pl.