GLOBALNEJ INNOWACJI FIZ - AgioFunds

GLOBALNEJ INNOWACJI FIZ

Fundusz lokuje aktywa przede wszystkim w innowacyjne spółki notowane na giełdach zagranicznych, zabezpieczając jednocześnie część zmienności rynku akcji instrumentami pochodnymi, aby umożliwić generowanie atrakcyjnych stóp zwrotu również w okresach dekoniunktury. Portfel Funduszu jest skoncentrowany na firmach eksponowanych na strukturalne trendy technologiczne i innowacje, nie odwzorowuje jednak indeksów giełdowych lub branż. Decyzje inwestycyjne podejmowane są na podstawie restrykcyjnego procesu analizy fundamentalnej każdej spółki i mają maksymalizować zysk do ryzyka w każdym scenariuszu biznesowym i rynkowym.

Charakterystyka Funduszu

Początek działalności

styczeń 2017

Forma funduszu

FIZ

Typ emisji

niepubliczna

Wycena Funduszu

raz na miesiąc

Czas trwania funduszu

nieokreślony

Jak zainwestować?

Skontaktuj się z Nami – thc@agiofunds.pl