AGIO Dochodowy PLUS (d. AGIO Oszczędnościowy PLUS) - AgioFunds

AGIO Dochodowy PLUS (d. AGIO Oszczędnościowy PLUS)

Celem subfunduszu jest zapewnienie w średnim i długim okresie stałego wzrostu wartości jednostki uczestnictwa. Aktywa Subfunduszu lokowane są głównie w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, depozyty i stanowią od 66% do 100% wartości aktywów Subfunduszu. Dłużne Papiery Wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski stanowią co najmniej 40% wartości Aktywów Subfunduszu

Aktywa funduszu nie mogą być inwestowane w akcje. Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów oczekujących wysokiego poziomu bezpieczeństwa lokat. Aktywa funduszu nie mogą być inwestowane w akcje.

 

Charakterystyka Funduszu

Typ funduszu

papierów dłużnych

Forma funduszu

FIO

Początek działalności

luty 2016

Poziom ryzyka

risk-level_2

Horyzont inwestycyjny

powyżej roku

Zarządzający

Zbigniew Kowalczyk

 

Min. pierwsza wpłata

100 zł

Min. kolejna wpłata

100 zł

Wycena

dzienna

Waluta

PLN

 

Opłaty w Funduszu

Opłata za nabycie

max. 1,00%

Opłata za odkupienie

0 zł

Wynagrodzenie za zarządzanie

1,00% p.a.

Wynagrodzenie za sukces

10% wg zasady “high water mark”

 

Rachunek do nabyć

Rachunek do nabyć PLN

05 1140 1010 0000 5557 0600 4002