AGIO Stabilny PLUS - AgioFunds

AGIO Stabilny PLUS

Aktywa subfunduszu lokowane są głównie w dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa oraz jednostki samorządu terytorialnego, dłużne papiery wartościowe emitowane lub poręczane przez Skarb Państwa i NBP, korporacyjne i skarbowe Instrumenty Rynku Pieniężnego, a także w instrumenty akcyjne.

Dobór do portfela  części akcyjnej oparty jest wyłącznie o kryteria fundamentalne, najczęściej są to akcje spółek płacących regularną dywidendę. W długim terminie alokacja w akcje będzie kształtowała się na poziomie do 30% WAN, natomiast w wyjątkowych sytuacjach rynkowych zaangażowanie może być zwiększone do przewidzianego statutem maksymalnego poziomu 40%. Subfundusz przeznaczony dla inwestorów, którzy oczekują zysków wyższych niż z rynku obligacji, akceptujących jednocześnie ryzyko związane z udziałem w portfelu akcji.

 

Charakterystyka Funduszu

Typ funduszu

stabilnego wzrostu

Forma funduszu

FIO

Początek działalności

luty 2016

Poziom ryzyka

Horyzont inwestycyjny

2-3  lata

Zarządzający

Zbigniew Kowalczyk
Jakub Bentke

Min. pierwsza wpłata

100 zł

Min. kolejna wpłata

100 zł

Wycena

codzienna

Waluta

PLN

 

Opłaty w Funduszu

Opłata za nabycie

max 2%

Opłata za odkupienie

0

Wynagrodzenie za zarządzanie

2,0% p.a.

Wynagrodzenie za sukces

10% wg zasady „high water mark”

 

Rachunek do nabyć

Rachunek do nabyć PLN

73 1140 1010 0000 5557 0600 2002