Sprawozdanie finansowe Subfunduszu AGIO Multistrategia na dzień 31.12.2012 r. - AgioFunds