Sprawozdanie finansowe Subfunduszu Agio Kapitał Plus na dzień 31.12.2023 r. - AgioFunds