Sprawozdanie finansowe Subfunduszu AGIO Globalny na dzień 30.06.2015 r. - AgioFunds