Sprawozdanie finansowe Subfunduszu AGIO Aktywnej Alokacji na dzień 30.06.2015 r. - AgioFunds