Sprawozdanie finansowe Subfunduszu AGIO Agresywny na dzień 30.06.2015 r. - AgioFunds