Sprawozdanie finansowe AGIO SFIO z jednostkowymi SF subfunduszy na dzień 31.12.2022 r. - AgioFunds