Sprawozdanie finansowe AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych na dzień 30.06.2019 r. - AgioFunds