Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego AGIO Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego - AgioFunds