Ogłoszenie o zamianie terminu zakończenia emisji Certyfikatów Inwesycyjnych serii 002 - AgioFunds