AGIO Wierzytelności PLUS 2 w likwidacji - AgioFunds

AGIO Wierzytelności PLUS 2 w likwidacji

Polityka inwestycyjna funduszu zakłada inwestycje w wierzytelności, papiery wartościowe inkorporujące, wierzytelności pieniężne i prawa do świadczeń z tytułu określonych wierzytelności oraz dłużne papiery wartościowe, depozyty bankowe i instrumenty rynku pieniężnego. Fundusz za ułamek wartości nominalnej nabywa niezabezpieczone portfele wierzytelności masowych (bankowe oraz telekomunikacyjne) oraz portfele wierzytelności zabezpieczone na hipotekach. Cechą nabywanych do windykacji portfeli wierzytelności jest mierzalna i powtarzalna stopa zwrotu. Na podstawie umowy z Towarzystwem zarządzaniem pakietami wierzytelności funduszu zajmuje się licencjonowany przez KNF serwiser, który posiada w tym zakresie wieloletnie doświadczenie oraz odpowiedni potencjał ekonomiczny i techniczny, a także narzędzia niezbędne do zapewnienia wysokiej efektywności windykacji.

Fundusz rekomendowany jest Inwestorom, którzy chcą zdywersyfikować swój portfel o alternatywną klasę aktywów, nieskorelowaną z rynkami akcji, surowców czy obligacji oraz oczekują stopy zwrotu na poziomie około 5-6% rocznie.

Charakterystyka Funduszu

Początek działalności

luty 2015

Forma funduszu

Niestandaryzowany Wierzytelności FIZ

Typ funduszu

wierzytelności

Typ emisji

niepubliczna

Czas trwania funduszu

nieokreślony

Jak inwestować?

Skontaktuj się z doradcą