METRUM FIZ w likwidacji - AgioFunds

METRUM FIZ w likwidacji

METRUM jest funduszem ilościowym,  który wykorzystuje zautomatyzowany system transakcyjny, który pozwala wyeliminować niekorzystne czynniki, które nierzadko mają znaczący wpływ na stabilność i wysokość osiąganych wyników. Spektrum inwestycyjne funduszu składa się z blisko 200 instrumentów. Fundusz operuje na kontraktach terminowych i opcjach na kontrakty terminowe, których bazą są indeksy giełdowe, kursy walutowe, surowce energetyczne, metale szlachetne i bazowe, surowce rolne stopy procentowe, obligacje rządowe i inne instrumenty notowane na 17 giełdach całego świata, we wszystkich kluczowych strefach czasowych (Azja, Ameryka Północna, Europa Zachodnia). Osiąganie pozytywnych wyników inwestycyjnych możliwe jest zarówno w okresie hossy jak i bessy na światowych rynkach akcji. Fundusz aktywnie zabezpiecza ryzyko walutowe do PLN

METRUM jest doskonałym rozwiązaniem dla inwestorów, którzy doceniają znaczenie dywersyfikacji portfela i uzyskanie atrakcyjnej stopy zwrotu z inwestycji bez względu na uwarunkowania rynkowe. Skierowany jest do inwestorów instytucjonalnych oraz zamożnych inwestorów indywidualnych, a jego celem jest osiąganie ponadprzeciętnej, długookresowej stopy zwrotu  nieskorelowanej z rynkami akcji.

 

Charakterystyka Funduszu

Początek działalności

czerwiec 2014*

Forma funduszu

FIZ

Typ funduszu

algorytmiczny, absolutnej stopy zwrotu

Typ emisji

niepubliczna

Czas trwania funduszu

nieokreślony

Jak inwestować?

Skontaktuj się z doradcą

*początek działalności w zakresie zarządzania funduszem przez AgioFunds TFI S.A. (Data uruchomienia: 11.2012)