AGIO Kapitał PLUS - AgioFunds

AGIO Kapitał PLUS

Fundusz AGIO Kapitał PLUS jest zorientowany na osiąganie stabilnych, powtarzalnych wyników. Fundusz inwestuje głównie w obligacje przedsiębiorstw o solidnych fundamentach i dużej wiarygodności finansowej, papiery wartościowe emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa oraz instrumenty rynku pieniężnego. Sposób zarządzania dostosowany jest do celu inwestycyjnego tj. stałego wzrostu wartości jednostki. Bazuje na autorskim modelu oceny ryzyka kredytowego, na podstawie którego każdemu emitentowi nadawany jest rating. Główne cechy stylu zarządzania to:

  • systematyczny przegląd nowych emisji obligacji oraz wybór najbardziej perspektywicznych,
  • stały monitoring kondycji finansowej przedsiębiorstw oraz szacowanie ryzyka całego portfela,
  • dywersyfikacja pomiędzy obligacjami przedsiębiorstw o solidnych fundamentach i stabilnych perspektywach wzrostu oraz papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa.

W odróżnieniu od AGIO Kapitał subfundusz wyceniany jest każdego dnia, w którym odbywa się sesja na GPW.

 

Charakterystyka Funduszu

Typ funduszu

dłużne korporacyjne

Forma funduszu

FIO

Początek działalności

kwiecień 2012

Poziom ryzyka

Horyzont inwestycyjny

powyżej roku

Zarządzający

Zbigniew Kowalczyk

 

Min. pierwsza wpłata

100 zł

Min. kolejna wpłata

100 zł

Wycena

dzienna

Waluta

PLN

 

Opłaty w Funduszu

Opłata za nabycie

max 0,5%

Opłata za odkupienie

0 zł

Wynagrodzenie za zarządzanie

1,6% p.a.
(czasowo obniżona do 1,3% p.a.)

Wynagrodzenie za sukces

10% wg zasady “high water mark”

 

Rachunek do nabyć

Rachunek do nabyć PLN

73 1140 1010 0000 2550 6100 1002