AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek - AgioFunds

AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek

Subfundusz AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek jest nastawiony na osiąganie ponadprzeciętnych zysków, przy akceptacji podwyższonego ryzyka inwestycyjnego. Subfundusz należy do kategorii funduszy akcyjnych inwestujących w średnie i małe spółki. Jego portfel składa się z co najmniej 66% akcji głównie notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Ponadto subfundusz lokuje od 0% do 34% wartości aktywów w Instrumenty Rynku Pieniężnego, papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz depozyty.

 

Charakterystyka Funduszu

Typ funduszu

akcyjny

Forma funduszu

Specjalistyczny FIO

Początek działalności

lipiec 2009

Poziom ryzyka

Horyzont inwestycyjny

3-5 lat

Zarządzający

Jakub Bentke

 

Min. pierwsza wpłata

100 zł (lub 25 EUR lub 25 USD)

Min. kolejna wpłata

100 zł (lub 25 EUR lub 25 USD)

Wycena

tygodniowa (środa)

Waluta

PLN, EUR, USD

Opłaty w Funduszu

Opłata za nabycie

max. 3,50%

Opłata za odkupienie

0 zł

Wynagrodzenie za zarządzanie

2,0% p.a.

Wynagrodzenie za sukces

20% ponad 3% w skali 6 m-cy

Rachunek do nabyć

Rachunek do nabyć PLN

44 1750 0009 0000 0000 1150 6801

Rachunek do nabyć EUR

38 1750 0009 0000 0000 1150 6909

Rachunek do nabyć USD

78 1750 0009 0000 0000 1150 6868