AGIO Akcji PLUS - AgioFunds

AGIO Akcji PLUS

Subfundusz AGIO Akcji PLUS inwestuje głównie w spółki z indeksu WIG o wysokiej stopie dywidendy, działających w ugruntowanym i rozwiniętym sektorze. Cel inwestycyjny realizuje przy wykorzystaniu strategii core-satellite. Polega ona na budowaniu podstawy portfela funduszu poprzez dobór spółek o stabilnych fundamentach z perspektywą wysokich i powtarzalnych stóp wzrostu i tworzących wartość dla akcjonariuszy („core”), wzbogacając go szybko rosnącymi spółkami, będącymi liderami swoich branż, dobrze zarządzanymi, innowacyjnymi, o konkurencyjnym modelu biznesowym („satellite”) ponadto w tej części portfela staramy się wykorzystać okazje rynkowe oraz średniookresowe trendy. Subfundusz utrzymuje stałe, długoterminowe zaangażowanie na rynku akcji. Dopuszczalna jest niewielka (do 10%) ekspozycja zagraniczna. Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy oczekują wysokich zysków z inwestycji w akcje oraz akceptują wysokie ryzyko wyrażające się w ewentualnych, dużych wahaniach wartości jednostki uczestnictwa.

 

Charakterystyka Funduszu

 

Typ funduszu

akcji polskich

Forma funduszu

FIO

Początek działalności

luty 2016

Poziom ryzyka

Horyzont inwestycyjny

3-5 lat

Zarządzający

Jakub Bentke

 

Min. pierwsza wpłata

100 zł

Min. kolejna wpłata

100 zł

Wycena

codzienna

Waluta

PLN

 

Opłaty w Funduszu

Opłata za nabycie

max 4%

Opłata za odkupienie

0

Wynagrodzenie za zarządzanie

2,0% p.a.

Wynagrodzenie za sukces

10% wg zasady „high water mark”

 

Rachunek do nabyć

Rachunek do nabyć PLN

39 1140 1010 0000 5557 0600 3002