AFORTI MICROLOANS FIZAN - AgioFunds

AFORTI MICROLOANS FIZAN

Fundusz lokuje swoje Aktywa w ramach Portfela Niepublicznego albo Portfela Aktywów Płynnych. Polityka inwestycyjna Funduszu w zakresie Portfela Niepublicznego zakłada koncentrację lokat Funduszu w dłużne papiery wartościowe (obligacje) emitowane przez jednostki powiązane, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ze spółką Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie, których przedmiot podstawowej działalności gospodarczej koncentruje się na:

  • udzielaniu pożyczek na rzecz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz osób prawnych (mikropożyczki),
  • usługach faktoringu oraz wykupie wierzytelności na zlecenie osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz osób prawnych,
  • usługach leasingu na rzecz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz osób prawnych.

Wszystkie emisje obejmowane przez Fundusz są zabezpieczane, a formą prawną zabezpieczenia obligacji jest zabezpieczenie na zbiorze wierzytelności.

Charakterystyka Funduszu

Początek działalności

lipiec 2016

Forma funduszu

FIZ

Typ emisji

niepubliczna

Czas trwania funduszu

31.12.2022 r.

Jak inwestować?

Skontaktuj się z doradcą